FSC TRE

Kebony arbeider for å forbedre skogforvaltningen over hele verden

Som forbrukere blir vi stadig mer oppmerksomme på vår innvirkning på miljøet, og det er viktig å ta bevisste valg når det gjelder materialer og produkter vi kjøper til daglig bruk. Hos Kebony har vi gjort det enkelt for deg. Vi har forpliktet oss til å kun bruke bærekraftig skogbruk og FSC®-sertifisert trevirke i produksjonen vår.

Alle Kebony Clear og Kebony Character-produkter er FSC®-sertifisert, noe som betyr at tømmeret som brukes i disse produktene kommer fra ansvarlige kilder og overholder de høyeste sosiale og miljømessige standardene.

Nedenfor kan du lese mer om FSC-tre og bærekraftig skogbruk. Les om hva vi gjør hos Kebony, og bli klokere på hvordan du som forbruker også har en stemme når du velger bærekraftighet.

FSC TRE

 

Hva er FSC tre?

FSC står for “Forest Stewardship Council” og er en internasjonal organisasjon som jobber for å fremme bærekraftig skogforvaltning og bevaring av verdens skoger. FSC-tre er treprodukter som er produsert og bearbeidet i samsvar med FSC’s prinsipper og kriterier for bærekraftig skogforvaltning.

 

Formålet med FSC sertifisering:

Formålet med FSC-sertifisering er å fremme bærekraftig skogforvaltning ved å sikre at skoger blir forvaltet på en måte som respekterer og opprettholder økosystemenes integritet, beskytter biodiversiteten, respekterer menneskelige og arbeidsmessige rettigheter og fremmer økonomisk bærekraftighet. FSC-sertifiseringen er en måte å sikre at treprodukter som er fremstilt fra disse skogene er miljømessig og sosialt ansvarlig produsert.

 

Hvorfor er FSC tre viktig?

FSC-tre er viktig fordi verdens skoger spiller en avgjørende rolle i å opprettholde vår planetariske helse og miljø. Skoger fungerer som en kilde til oksygen og absorberer CO2 fra atmosfæren, og de gir også livsviktige økosystemtjenester som å bevare biodiversitet og beskytte mot erosjon og flom. Ved å fremme bærekraftig skogforvaltning og sikre at treprodukter er produsert ansvarlig, kan FSC-sertifisering hjelpe med å bevare verdens skoger og sikre deres fortsatte eksistens for kommende generasjoner.

kebony fsc tre

Salih Usta Photography

Formålet med sertifisering

Kriteriene for FSC-sertifisering

FSC-sertifiseringen bygger på 10 grunnprinsipper om bærekraftighet, som FSC-sertifiserte skogseiere må overholde for å kunne kalle sitt tre for FSC-sertifisert tre.

De 10 grunnprinsippene er:

 1. Overholdelse av lovverk: FSC-sertifiserte skoger må overholde alle relevante lover og forskrifter.
 2. Arbeidstakernes rettigheter: Skogarbeidere skal ha rett til frihet, likebehandling, en trygg arbeidsplass og rettferdige lønns- og arbeidsforhold.
 3. Rettigheter for urfolk: FSC-sertifiserte skoger må respektere og anerkjenne urfolkets rettigheter og deres kulturelle og sosiale verdier.
 4. Forholdet til lokalsamfunnet: FSC-sertifiserte skoger må ta hensyn til og respektere lokale samfunns interesser og rettigheter.
 5. Skogens goder: FSC-sertifiserte skoger må bevare og forbedre skogens økosystemer og tilby en rekke av skogens goder som for eksempel ved, bær, sopp og medisinplanter på en bærekraft
 6. Miljøverdier: FSC-sertifiserte skoger skal beskytte og bevare miljøet, inkludert overholdelse av grenseverdier for forurensning, beskyttelse av drikkevann og truede dyrearter og deres habitater.
 7. Driftsplanlegging: Skogeieren skal utarbeide en plan for hvordan skogen skal drives bærekraftig på lang sikt.
 8. Overvåkning og vurdering: Skogeieren skal regelmessig overvåke og vurdere skogens helse og miljøpåvirkninger.
 9. Bevaringsverdier: FSC-sertifiserte skoger skal beskytte viktige skogsområder med spesielt høy biodiversitet og økosystemverdi.
 10. Gjennomføring av drift: FSC-sertifiserte skoger skal følge sin driftsplan og overvåkningsprogram, og strebe etter kontinuerlig forbedring av skogdriften.

 

FSCs standarder og kriterier er utviklet og revidert i samarbeid med eksperter innen skogforvaltning, vitenskap og miljøorganisasjoner.

FSC træ huse ved strand

FSC kjeden av ansvar:

FSC-kjeden av ansvar (Chain of Custody) er en prosess som sporer FSC-sertifiserte tømmerprodukter fra skogen til det ferdige produktet, inkludert alle trinn i bearbeiding, transport og distribusjon. Hver part i kjeden av ansvar er ansvarlig for å opprettholde sertifiseringen og sikre at produktet oppfyller FSCs standarder og kriterier.

FSC sertifiseringsprosessen:

FSC-sertifiseringsprosessen innebærer en grundig gjennomgang av skogforvaltning og tømmerproduksjon for å sikre at de oppfyller FSCs standarder og kriterier for bærekraftig skogdrift. Sertifiseringen utføres av uavhengige tredjepartsrevisjonsselskaper som vurderer skogens tilstand og forvaltningssystemer. Hvis skogen oppfyller FSCs standarder og kriterier, kan den sertifiseres, og produktet kan bære FSC-merket. Sertifiseringen må opprettholdes gjennom årlige inspeksjoner og gjensertifiseringer for å sikre at standardene fortsatt overholdes.

 

Hvorfor bør du velge FSC tre?

Miljømessige fordeler med FSC tre:

 • FSC-sertifiserte skoger krever en mer bærekraftig tilnærming til skogdrift, som hjelper til med å bevare skogens biodiversitet og økosystemer.
 • FSC-sertifisering fremmer skogforvaltningspraksis som tar hensyn til klimaendringer og bidrar til å redusere klimapåvirkning og CO2-utslipp.
 • FSC-sertifisering krever også at skogbruket tar hensyn til vannressurser og beskytter sårbare habitater og arter.

fsc træ

FSC tre og Kebonys Bærekraft

Hos Kebony har vi forpliktet oss til global bærekraft og miljøforvaltning, og vi er stolte av å være FSC®-sertifisert. Alle våre Clear og Character-produkter er FSC®-sertifisert, og våre råmaterialer kommer fra bærekraftig drevne skoger. Vi er også medlem av Norwegian Green Building Council og er Swan Eco-labeled. Hos Kebony betrakter vi bærekraft som kjernen i vår misjon, og våre verdier og prinsipper gjenspeiles i våre etiske retningslinjer.

 

Les mer om våre bærekraftsprinsipper her:

Eller kontakt oss på [email protected] med eventuelle spørsmål eller bekymringer.

 

FSC FAQ

Hva er forskjellen mellom FSC og PEFC?

FSC og PEFC er to separate sertifiseringsorganisasjoner for skogbruk og bærekraftig skogforvaltning.

Hva er FSC 100%?

FSC 100% indikerer at et produkt inneholder 100% FSC-sertifisert materiale fra ansvarlig skogbruk

Hva er FSC Controlled wood?

FSC Controlled Wood refererer til materialer fra skoger som ikke er fullt FSC-sertifisert, men som oppfyller visse krav til bærekraft og sporbarhet.

Hva koster FSC-sertifisering?

Kostnaden for FSC-sertifisering varierer avhengig av størrelsen på virksomheten og omfanget av sertifiseringen som søkes.

Hva er FSC bambus?

FSC bambus er bambus som har blitt dyrket og høstet i samsvar med FSCs bærekraftstandarder.

Hvordan får man en sertifisering?

For å oppnå en FSC-sertifisering må en organisasjon gjennomgå en uavhengig vurdering av deres skogforvaltningspraksis og sporbarehet av materialene de bruker.