Garantibevis

Garantibevis

1. Garantiens omfang

1.1 Denne garantien gjelder kun for den opprinnelige kjøperen av Kebony®-tre fra Kebony Norge AS, samt eieren av enhver struktur som Kebony®-tre er installert på.

1.2 Produktene som dekkes av garantien – Kebony-produktene 

Garantien dekker alle terrassebord og kledninger fra Kebony® (som definert i produktbeskrivelsene på www.kebony.com). Kebony Norge AS  garanterer at samtlige terrassebord og kledninger fra Kebony® er produsert i henhold til spesifikasjonene som står i produktdatabladene utstedt av Kebony Norge AS, og som var gyldige på kjøpstidspunktet. Disse databladene kan lastes ned fra www.kebony.com.

1.3 Skader som dekkes av garantien

I henhold til vilkårene i dette dokumentet garanterer Kebony Norge AS at fra leveringsdatoen som er angitt i fakturaen og i garantiperioden etter levering som er angitt under punkt 1.4, skal Kebony®-produkter som brukes i bruksklasse 3 som definert i EN 335 ikke bli skadet av soppartene Postia placentaConiophora puteanaGloeophyllum trabeum ellerCorriolus versicolori den grad at Kebony®-produktene slutter å fungere som de skal.

1.4 Garantiperiode etter produktkategori

garanti

Garantivilkår for Kebony terrasse- og kledningsprodukter

2. Kompensasjon

2.1 Kebony Norge AS skal, etter eget skjønn, enten levere nytt materiale eller gi kompensasjon i form av en kontantutbetaling, for å erstatte et Kebony-produkt med erstatningsgyldig skade, fra leveringsdatoen til utløpstiden for perioden(e) angitt under punkt 1.4. Enhver kontantutbetaling skal være begrenset til verdien på den opprinnelige kjøpsfakturaen.

 

3. Vilkår

Denne garantien er underlagt følgende vilkår:

3.1 Kontaminering av ikke-ødeleggende organismer som overflatemugg, meldugg eller alger regnes ikke som skade som dekkes av garantien, og gir derfor ingen rett til erstatning fra Kebony Norge AS under garantien.

3.2 Erstatningskrav må sendes skriftlig til Kebony Norge AS innen 30 dager etter at den mistenkte skaden er oppdaget, sammen med dette originale garantisertifikatet, kopier av relevant(e) kvittering(er), en erklæring som beskriver skaden og bilder som viser den mistenkte skaden. «Oppdaget» defineres som det tidspunktet hvor den mistenkte skaden ble oppdaget, eller burde blitt oppdaget, av eieren eller den opprinnelige kjøperen.

3.3 Kebony Norge AS forbeholder seg retten til å inspisere Kebony-produkter før de samtykker i å gi erstatningsprodukter, økonomisk kompensasjon eller en annen type erstatning under denne garantien. Fra datoen da et potensielt erstatningsgrunnlag blir oppdaget må fordringshaveren gjøre alle rimelige tiltak for å beskytte Kebony®-treet mot videre skade, og alle rimelige tiltak for å forhindre potensielle tap som følge av den mistenkte skaden.

3.4 Alle garantier er underlagt forbehold om at Kebonys installasjonsveiledning, vedlikeholdsveiledning og andre Kebony-produktdokumenter som var gyldige på kjøpstidspunktet, blir lest og fulgt ved håndtering, oppbevaring, installasjon og bruk av produktene. Garantien blir ugyldig dersom Kebony®-treet ikke blir installert i henhold til de trykte instruksjonene fra Kebony Norge AS.

3.5 Denne garantien dekker ikke kostnader forbundet med fjerning av skadet Kebony®-tre, installasjon av erstattende Kebony®-tre eller noen materialbearbeidingskostnader.

3.6 Hvis disse prosedyrene ikke følges, kan det føre til at garantien blir ugyldig.

 

4. Unntak

4.1 Kebony Norge AS er ikke skadesansvarlig for noen tilfeldige, økonomiske, symbolske, spesielle, strafferettslige skader eller følgeskader, verken direkte eller indirekte, uansett hvordan de oppstår.

4.2 Erklæringene i denne garantien er de eneste garantiene som gis av Kebony Norge AS, og alle andre eksplisitte eller impliserte garantier, inkludert impliserte garantier som salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål (unntatt der de oppstår fra gjeldende lover om produktgarantier som ikke kan fraskrives) er uttrykkelig utelukket.

4.3 Skader på ethvert Kebony®-produkt som er endret eller impregnert i ettertid, for eksempel ved kjemisk behandling, uten skriftlig godkjennelse fra Kebony Norge AS på forhånd, dekkes ikke av denne garantien.

4.4 Skader eller feil som er et resultat av følgende grunner, eller på noe vis kan tilskrives følgende grunner, dekkes ikke av garantien:

a. feil oppbevaring, håndtering, installasjon eller bruk av Kebony®-treet, inkludert, men ikke begrenset til, enhver skade hvor skriftlige instruksjoner fra Kebony ikke har blitt fulgt;

b. feil bruk, forsømmelse, endring eller misbruk av Kebony®-treet;

c. setning eller strukturell bevegelse og/eller bevegelse i materialer som Kebony®-treet er festet til; 

d.skade som skyldes feil utforming av en struktur, eller dersom maksimalt dimensjonert vindlast for en struktur overskrides; 

e. force majeure, for eksempel orkaner, tornadoer, hagl, jordskjelv, flom eller annet ekstremvær eller naturfenomener; og

f. alle andre årsaker enn produksjonsfeil som skyldes Kebony AS.

5. Kontakt

Du kan kontakte Kebony Norge AS ved å skrive til kvalitetsavdelingen:

Kebony Norge AS

Havnevegen 35

3739 Skien, Norway

E-post: [email protected]

6. Gjeldende lov og tvister

Denne garantien er underlagt norsk lovgivning, og eventuelle tvister knyttet til garantien skal avgjøres utelukkende av norske domstoler eller voldgift etter Kebony Norge AS’ skjønn.